Home » แปลกดีนักแอบรักเจ้าชาย by Little Monkeys
แปลกดีนักแอบรักเจ้าชาย Little Monkeys

แปลกดีนักแอบรักเจ้าชาย

Little Monkeys

Published
ISBN :
Paperback
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

เราเลิกกันเถอะยูอิเรนพูดนีนากำลังพูดอะไรอยู นายรูตัวบางหรือปาวรูตัวสิ ฉันกำลังบอกเลิกเธอยังไงละ เธอไดยินแลวไมไชหรอเรนทำทาเฉยชาใสฉันเธอมันใจหรอ ยูอิ ฉันไมไชเจาชายของเธอนะแนนอน ฉันรักนาย นายเปนเจาชายตัวจริงของฉัน เจาชายทีนารัก เจMoreเราเลิกกันเถอะยูอิเรนพูดนี่นากำลังพูดอะไรอยู่ นายรู้ตัวบ้างหรือป่าวรู้ตัวสิ ฉันกำลังบอกเลิกเธอยังไงละ เธอได้ยินแล้วไม่ไช่หรอเรนทำท่าเฉยชาใส่ฉันเธอมั่นใจหรอ ยูอิ ฉันไม่ไช่เจ้าชายของเธอนะแน่นอน ฉันรักนาย นายเป็นเจ้าชายตัวจริงของฉัน เจ้าชายที่น่ารัก เจ้าชายในคราบซาตานไงเธอรักฉันไช่หรือป่าวไช่ ฉันรักนายมากกว่าชีวิตฉันอีกเธอจะแต่งงานกับฉันไหมอืม.....ฉันจะแต่งงานกับนาย0๐0.......นี่เรนขอฉันแต่งงาน แล้วฉันก็ยอมง่ายๆ ด้วยนะเนี่ย