Home » قیام گوهرشاد by سینا واحد
قیام گوهرشاد سینا واحد

قیام گوهرشاد

سینا واحد

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

این كتاب كه از اولین پژوهشهادر مورد واقعه مسجد گوهرشاد به حساب میآید چاپ اول آن در سال 1359 منتشر شده است. در بخش اول به تحلیل و شرح واقعه مسجد گوهرشاد میپردازد و در بخش دوم خاطرات شاهدان عینی (بیست نفر) واقعه در قالب گفتگو به آنها ضبط و بازنویسیMoreاین كتاب كه از اولین پژوهش‌هادر مورد واقعه مسجد گوهرشاد به حساب می‌آید چاپ اول آن در سال 1359 منتشر شده است. در بخش اول به تحلیل و شرح واقعه مسجد گوهرشاد می‌پردازد و در بخش دوم خاطرات شاهدان عینی (بیست نفر) واقعه در قالب گفتگو به آنها ضبط و بازنویسی گردیده است.